شماره 58 نشریه «دانش پژوهان» به همت دفتر امور فرهنگی دانشگاه مفید منتشر شد
1399-10-29
انتصاب
انتصاب جناب آقای دکتر سید مصطفی میرمحمدی به سمت معاون پژوهشی دانشگاه مفید
1399-11-05