نشست علمی «مفهوم عدالت از منظر ثقلین» در دانشگاه مفید برگزار شد
1401-11-19
«برنامه ۱۸۰» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-12-06