اطلاعیه دفتر مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه مفید پیرامون انتخابات شورای صنفی
1399-11-28
یادمان استاد و رئیس فقید دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید دکتر سید ابراهیم موسوی (رض)
1399-12-10