گزارش تفصیلی نشست علمی نقد و بررسی کتاب «ادیان در قرآن»
1399-08-26
عضویت در پایگاه بین المللی اسکوپوس و کسب رتبه «الف» نشریات وزارت علوم توسط دوفصلنامه حقوق بشر
1399-08-30