راهنمای «انتخاب واحد نیمسال اول» سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
1402-06-04
«برنامه ۱۹۷» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-06-11