پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری در دانشگاه مفید (سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲)
1402-01-29
عید سعید فطر بر همگان خجسته باد
1402-01-30