پذیرش طلاب در دانشگاه مفید در سال ۱۴۰۳ از طریق آزمون اختصاصی
1403-02-18
«برنامه ۲۲۵» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1403-02-29