– شرط صدور کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم
1401-10-12
– ساعت کاری کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید در ایام امتحانات پایان ترم
1401-10-13