نقد کتاب «موانع نکاح در فقه امامیه» در دانشگاه مفید برگزار شد
1401-10-20
تعطیلی دانشگاه در روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱
1401-10-23