اطلاعیه مصاحبه رشته های مقطع دکتری ۱۴۰۳-۱۴۰۲
1402-02-31
قهرمانی تیم Moot court دانشگاه مفید در مسابقات سال ۱۴۰۲
1402-03-01