امتحانات جامعِ «اصول» و «فقه» برگزار می گردد.
1398-11-24
بزرگداشت علمی دكتر محمدنقی نظرپور(ره)، دانشیار فقید دپارتمان اقتصاد برگزار می گردد.
1398-11-26