برگزاری چهارمین کمیسیون موارد خاص در نیمسال جدید (روز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲)
1402-07-09
انتصاب سرپرست دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه مفید
1402-07-09