مصاحبه ریاست محترم دانشگاه مفید با جهاد دانشگاهی استان قم
1399-11-27
اطلاعیه دفتر مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه مفید پیرامون انتخابات شورای صنفی
1399-11-28