مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید با همکاری معاونت پژوهشی برگزار می‌کند
1402-12-12
نشست علمی نقد و بررسی کتاب: «حقوق سیاسی مردم از منظر قرآن و روایات»
1402-12-19