تعطیلی بخش آموزشی و کاهش ساعات اداری دانشگاه مفید در روزهای ۸ و ۹ اسفندماه ۱۴۰۲ به علت شرایط جوّی
1402-12-08
«برنامه ۲۱۸» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-12-12