مصوبات جدید شورای دانشگاه مفید پیرامون امور آموزشی در شرایط کنونی (ویروس کرونا)
1399-01-19
شرایط پذیرش ممتازین در مقاطع «کارشناسی ارشد» و «دکتری»
1399-01-27