اطلاعیه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه
1399-06-12
صدور مجوز وزارت عتف برای برگزاری سه گرایش تحصیلی جدید در دپارتمان حقوق دانشگاه مفید
1399-06-15