تقدیر از کارشناسان دفتر امور فرهنگی دانشگاه مفید به پاس مشارکت فعال در کمیته مبارزه با مواد مخدر استان قم
1400-04-22
نشست علمی با عنوان «عبارات دوتایی (تکرار شونده) در قرآن» برگزار می شود
1400-04-27