نشست علمی: «اعجاز قرآن از جهت جاذبه شنیداری آن» در دانشگاه مفید برگزار می گردد
1402-01-19
«برنامه ۱۸۳» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-01-26