انتصاب
انتصاب آقای دكتر سيد عبدالمطلب احمدزاده به سمت مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید
1399-11-12
فعال سازی سامانه گفتمان (نسخه دمو) برای ارتباط با کارشناسان آموزشی
1399-11-18