«برنامه ۱۹۳» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-04-24
انتخاب دوفصلنامه بین‌المللی «حقوق بشر» دانشگاه مفید به‌عنوان نشریه برتر جشنواره فارابی در سال ۱۴۰۲
1402-04-25