انتصاب
انتصاب جناب آقای دکتر سعید رهایی به سمت ریاست کمیته بورس طلّاب
1400-01-21
نشست علمی نقد و بررسی کتاب: «خدا و الحاد جدید» برگزار می گردد
1400-01-29