«برنامه ۱۷۶» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-10-07
نشست علمی «طرحی نو در نظام مندی کلام اسلامی» در دانشگاه مفید برگزار شد
1401-10-13