نحوۀ ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقاطع «کارشناسی و کارشناسی ارشد» دانشگاه مفید در سال تحصیلی 1399-1400
1399-08-06
انتخابات «شورای صنفی» دانشجویان دانشگاه مفید برگزار می‌گردد
1399-08-17