«برنامه ۱۹۶» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-06-04
– پذیرش طلاب در مقاطع ارشد و دکتری از طریق مصاحبه (مرداد و شهریور ۱۴۰۲)
1402-06-10