گزارش تصویری اقدامات دانشگاه مفید در مقابله با ویروس کرونا
1399-03-24
گزارش تصویری برگزاری امتحانات در دانشگاه مفید با رعایت پروتکل های بهداشتی
1399-04-02