اطلاعیه «شماره 10» پیرامون نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم 982 دانشگاه مفید
1399-03-15
الزامات بهداشتی حضور در دانشگاه مفید
1399-03-18