«برنامه ۲۲۳» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1403-02-01
گردهمایی استادان و دانشجویان دانشگاه مفید در حمایت از دانشگاهیان معترض به جنایات اسرائیل
1403-02-09