نشست علمی نقد و بررسی کتاب: «خدا و الحاد جدید» برگزار می گردد
1400-01-29
– پذيرش دانشجوی ممتاز «كارشناسی ارشد» دانشگاه مفید، سال ۱۴۰۰ -۱۴۰۱
1400-02-01