فستیوال فلسفی دانشگاه مفید برگزار می کند
1402-12-02
مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می کند
1402-12-10