– برگزاری دروس حوزوی طلاب دانشجو در دانشگاه مفید
1402-05-09
«برنامه ۱۹۶» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-06-04