معاونت فرهنگی دانشگاه مفید با همکاری انجمن فلسفه برگزار می کند.
1398-11-29
اطلاعیه دانشگاه مفید پبرامون کلاس های درسی، محدودیت ورود به دانشگاه و نحوه استفاده از کتابخانه
1398-12-08