«برنامه ۲۲۴» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1403-02-16
پذیرش طلاب در دانشگاه مفید در سال ۱۴۰۳ از طریق آزمون اختصاصی
1403-02-18