ثبت نام خوابگاه‌های دانشگاه مفید در ترم پاییز ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
1402-06-26
«برنامه ۱۹۹» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-07-01