– تقویم آموزشی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ دانشگاه مفید
1402-06-21
آغاز سال تحصیلی از سوم مهرماه ۱۴۰۲
1402-06-21