«برگزاری آیین تجلیل از بازنشستگان دانشگاه مفید»
1402-11-15
گزارش اجمالی نشست علمی: «حس لغوی و تاثیر آن در فهم معنای واژگان»
1402-11-16