تعطیلات تابستانی دانشگاه مفید (۱۴ الی ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲)
1402-05-11
راهنمای «انتخاب واحد نیمسال اول» سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
1402-06-04