انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه مفید برگزار می شود
1401-08-15
«برنامه ۱۷۱» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد.
1401-08-25