دانشگاه مفید در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد
1401-05-17
اعلام نتیجه مصاحبه های ویژه طلاب در دو مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری
1401-06-01