همایش رونمایی و بازخوانی تفسیر «در مکتب قرآن» برگزار می گردد
1401-04-08
همایش رونمایی و بازخوانی تفسیر «در مکتب قرآن» برگزار شد
1401-04-15