نشست علمی مرکز مطالعات قرآن دانشگاه مفید برگزار می گردد
1401-09-20
«برنامه ۱۷۵» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-09-26