تعطیلی دانشگاه در روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱
1401-10-23
«برنامه ۱۷۸» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-11-01