قهرمانی تیم Moot court دانشگاه مفید در مسابقات سال ۱۴۰۲
1402-03-01
«برنامه ۱۸۷» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-03-06