«برنامه ۱۹۵» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-05-07
– برگزاری دروس حوزوی طلاب دانشجو در دانشگاه مفید
1402-05-09