«برنامه ۱۹۹» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-07-01
ارسال مدارک صلاحیت عمومی (آزمون اختصاصی و استعدادهای درخشان ورودی‌های ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳)
1402-07-04