1401-02-20

دین از لحاظ مصداقی چیست؟

دکتر سلیمانی در این سخنرانی، ضمن بیان برخی معانی دین، بر ضرورت مشخص ساختن منظور گوینده از واژه دین تاکید می کنند و در ادامه بحث به اعتبار منابع اصلی دین و موضوع تعقل و تبعیت می پردازند.