1401-02-17

قرائت‌های متفاوت از زکات

در این برنامه سخنرانان ضمن بیان دیدگاه های خود پیرامون مصادیق و کارکردهای زکات در گذشته و دوران کنونی، به نقد دیدگاه یکدیگر می پردازند.