برنامه یکصد و چهل و هشتم

تحلیل ماهیتِ پول و رابطۀ آن با ربا در اندیشۀ شهید دکتر بهشتی (ره)

دکتر باقری تودشکی در این سخنرانی که سال 1391 ایراد شده است، با مقایسه آرای اقتصادی شهید بهشتی با دیگر اندیشمندان مسلمان، نظر ایشان را در رابطه با جایگاه حقیقی پول در اقتصاد و مسائل پیرامون آن مورد بررسی قرار می دهند.
اقتصاد
اقتصاد
تحلیل ماهیتِ پول و رابطۀ آن با ربا در اندیشۀ شهید دکتر بهشتی (ره)
Loading
/

سخنران (ها)

باقری

دکتر مجتبی باقری تودشکی

عضو هیات علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر