میرسعید موسوی‌کریمی

دپارتمان فلسفه (1376 - تاکنون)دکتر میرسعید موسوی‌کریمی (متولد ۱۳۴۱، اردبیل) دانشیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «مهندسی شيمی» (1367) و کارشناسی ارشد «مهندسی شيمی» را در دانشگاه تهران (1373)، کارشناسی ارشد «فلسفه علم» را در دانشگاه صنعتی شریف (1376) و دكتری «فلسفه علم» را در دانشگاه‌ بريستول/ انگلستان (2008) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال 1360 تا سال 1381 به‌طور منظم و پس‌ازآن به‌طور پراكنده و جمعاً ده سال تحصيل در دروس مقدماتی و سطح، چهار سال تحصيل در دروس خارج فقه و اصول و دوازده سال تحصيل در فلسفه اسلامی را در کارنامه خود دارند.

ارتباط

کتاب‌ها


موسوی كريمی، ميرسعيد (مترجم) (1379) طراحي مفهومی فرايندهای شيميايی، جي. ام. داگلاس (نويسنده). تهران: انتشارات فارابی.

‌مقالات


موسوی كريمی، ميرسعيد (1377) ’چگونه يك واحد شيميايی را طراحي كنيم؟‘، فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه كاشان، سال4، ش4، صص 37-48.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1379)’كيهان‌شناسی نوين، خلق از عدم و خلق مدام‘، نامه علم و دين، سال 4، ش 3 و 4، صص 1-36.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1379)’نقد مقاله "تحليل انتقادی اصالت وجود"‘‌، نامه مفيد، سال 6، شماره 1، شماره مسلسل 21، صص 181-204.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1381)’ آغاز جهان و كيهان‌شناسی نوين‘ نامه مفيد، سال 7، شماره 1، شماره مسلسل 25، صص 209-238.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1381) ’عقلانیت معرفت علمی و فلسفه علم تامس کوهن‘، فصلنامه ذهن، سال سوم، شماره دوم، صص 57-89.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1388)’آدولف گرونباؤم و خلق مدام ماده از عدم در نظريه كيهان‌شناسی حالت پايدار‘، نامه مفيد، سال پانزدهم، شماره 74، جلد 5، شماره 2، صص 17-3.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1388)’کدام تئولوژی؟ کدام تاريخ؟ نقدی بر مقالۀ "تاملی بر تاريخ‌سازی‌های تئولوژیک"‘، نامه مفيد، سال پانزدهم، شماره 74، جلد 5، شماره 2، صص 71-51.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1389)’ برون شدن از نتایج مشکل‌آفرين رويكرد كانت به مسئله وجود در پرتو حکمت سينوی‘، متافیزیک، سال چهل و ششم - دوره جدید، سال دوم، شماره پنجم و ششم، بهار و تابستان 1389، صص 58-39.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1390)’ احتجاج ایمانوئل كانت و مکس بلک له نظریه اصالت وجود ملاصدرا‘، خردنامه صدرا، شماره شصت و چهارم، تابستان 1390، صص 99-81.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1392) ’مسئله وجود، ديدگاه مشكل‌آفرين كانت و ناكامی رويكرد فرگه‌ای ‘، پژوهش‌های فلسفی - کلامی، سال چهاردهم، شماره 3-4 (پياپی 55 و 56)، بهار و تابستان 1392، ص 302-277.

موسوی كريمی، ميرسعيد (1392) "ديدگاه مشکل‌آفرین كانت دربارۀ وجود و ناکامی رویکرد منطقی در حل آن"، دو فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت، شماره: 9، پیاپی 1/68 ( بهار و تابستان 1392)، ص 132-109.

موسوی كريمی، ميرسعيد و نوید یوسفیان (1389) ’سازه‌انگاری معرفتی و برساخت‌گرایی اجتماعی‘، جامعه‌پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389، ص 143- 129.

موسوی كريمی، ميرسعيد و حمیده طهرانی‌حائری (1391)’ حافظ، تقدیرگرایِ سازگارگرا‘، نشريه علمی - پژوهشی پژوهش های ادب عرفانی (گوهرگويا)، سال ششم، شماره سوم، پياپي۲۳، پاييز و زمستان۱۳۹۱، ص 182-149.

موسوی كريمی، ميرسعيد، علی‌رضا صیادمنصور و محمدهانی جعفریان (1392) "ماهیت شهود عقلی در طرح اخلاق مشرقی ابن‌سینا"، تاریخ فلسفه، پاییز 1392، شماره 14، ص 28-9.

موسوی كريمی، ميرسعيد، و محمدهانی جعفریان (1392) "گستره و محدودۀ شهود عقلی در نظریۀ اخلاق مشرقی ابن‌سینا"، نشریۀ علمی– پژوهشی نقد و نظر، سال هجدهم، شماره 3 (پياپي 71)، پاييز 1392، ص 51-65.

موسوی كريمی، ميرسعيد و حمیده طهرانی‌حائری (1392) "مفسرین قرآن وپل تیلیش: آیا زبان دین معرفت‌بخش است"، نشريه علمی - پژوهشی حکمت اسرا، دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، ص 37-72.

موسوی كريمی، ميرسعيد، علی اکبر عبدل‌آبادی و محمدهانی جعفریان (1393) "معنا و متعلق شهود عقلی در طرح اخلاق مشرقی ابن‌سینا"، نشریۀ علمی – پژوهشی تاریخ فلسفه، شماره هفدهم، تابستان ۹۳، ص ۱۸۶-۱۶۹.

موسوی كريمی، ميرسعيد و حمیده طهرانی‌حائری (1393) "سه نظریه دربارۀ زبان دین وشش مفسر قرآن"، نشريه علمی - پژوهشی فلسفۀ دین، دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، ص 393-428.

موسوی كريمی، ميرسعيد، و محمدهانی جعفریان (1393) "اعتمادگرایی اخلاقی در رسائل مشرقی ابن‌سینا"، نشریۀ علمی– پژوهشی اخلاق وحیانی، سال سوم، شماره اول، پياپي ۷، پاييز و زمستان ۱۳۹۳، ص ۷۱-۵۷.

موسوی كريمی، ميرسعيد، و محمدهانی جعفریان (1393) "بررسی چگونگی اسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت در متافیزیک اخلاقی کانت"، نشریۀ علمی – پژوهشی متافیزیک، سـال پنجاهم، دوره جدید، ســـال ششم، شماره 18، پائيز و زمستان 1393، ص 60-49.

موسوی كريمی، ميرسعيد، و محمدهانی جعفریان (1394) "بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا"، دو فصلنامه علمی - پژوهشی هستی و شناخت، جلد 2، شماره 1، بهار و تابستان 94، ص 144-133.

موسوی‌ کریمی، میرسعید و سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی (۱۳۹۴) "ناتوانی مدل استیفنز در محدودکردن استدلال «احتیاط بهتر از پشیمانی است»"، نشریۀ علمی - پژوهشی فلسفه علم، سال ششم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ۱۳۹۴، 22 – 1.

موسوی‌ کریمی، میرسعید و سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی (139۴) "ارتباط مزیت‌های تبیین‌گر با یکدیگر و محدودیت ایراد هانگرفورد"، نشریۀ علمی-پژوهشی ذهن، دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه164-۱۳۱.

موسوی‌ کریمی، میرسعید و جهانگير موذن‌زاده (۱۳۹۴)"معضل مشاهده‌ناپذیرها- دفاعی از تمایز مشاهده‌پذیر/ مشاهده‌ناپذیر ون‌فراسن"، نشریۀ علمی - پژوهشی متافیزیک، سـال پنجاه و یکم، دوره جدیـــد، ســـال هفتم، شماره ۲۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴،ص ۶۴-۴۵.

موسوی‌ کریمی، میرسعید و سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی (۱۳۹4) "استنتاج بهترین تبیین و ایراد گروه بد"، نشریۀ علمی- پژوهشی هستی و شناخت، جلد 2، ش 2 (1394)، ص 131-111.

موسوی كريمی، ميرسعيد، و محمدهانی جعفریان (139۵) "معنا و ماهيت عمل بر اساس حد وسط اخلاقی نزد ابن‌سينا"، فصلنامه نقد و نظر، سال بيست و يكم، شماره 1 (پياپي 81)، بهار 1395، صص 78-91.

موسوی كريمی، ميرسعيد و میلاد ربیعی (1395) "آراء عبدالرزاق لاهیجی در باب حکمت خداوند: بررسی انتقادی"، نشریۀ علمی - پژوهشی فلسفه دین، دوره 13، شماره 1، بهار 1395، ص 23-42.

موسوی‌کریمی، میرسعید و جهانگير موذن‌زاده (۱۳۹۵) "آیا با تلسکوپ می‌بینیم اما با میکروسکوپ نمی‌بینیم؟ "نشریۀ علمی - پژوهشی فلسفه علم، دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه ۱۲۷-۱۴۸.

موسوی كريمی، ميرسعيد، و محمدهانی جعفریان (1395) "پژوهشی درباره ماهيت گزاره‌های زبان اخلاق سينوی: بدیهی یا مشهوره؟" نشریۀ علمی- پژوهشی اخلاق وحيانی، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 10، بهار و تابستان 1395، ص29-46.

موسوی كريمی، ميرسعيد، و آرش خاکساری (139۵) "بررسی و نقد برهان دنیل دنت له سازگارگرایی"، نشریۀ علمی - پژوهشی حكمت و فلسفه، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان ۹۵، ص ۳۶-۲۱.

موسوی كريمی، ميرسعيد و حمیده طهرانی‌حائری (1395) "مولوی و دو رویکرد دربارۀ چیستی زبان دین: اشتراک معنوی و لفظی"، فصلنامه تخصصی علمی- پژوهشی سبك‌شناسی نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، سال نهم، شماره سوم، پاییز 1395، شماره پی در پی 33، ص 172-151.

موسوی كريمی، ميرسعيد، فخرالسادات موسوی كريمی، رضا اکبریان و محمد سعیدی‌مهر (1395) "بررسی و نقد حذف‌گرایی ماده‌باور"، نشریۀ علمی - پژوهشی هستی و شناخت، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-19.

موسوی كريمی، ميرسعيد و علیرضا ملکی (1396) "نقدی بر ذات حقیقی و ویژگی‌های غیرذاتی اندیشه از دیدگاه فرگه"، نشریۀ علمی - پژوهشی پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، سال 11، شماره 20، بهار و تابستان 96، ص 282-265.

موسوی كريمی، ميرسعيد، و جواد درویش (1396) "بررسی نظریه عدم انقطاع فیض الهی بر اساس یک استدلال تجربی و یک تحلیل فلسفی"، فصلنامه علمی– پژوهشی " پژوهشنامۀ فلسفه دین (نامۀ حکمت)"، بهار و تابستان ۱۳۹۶، شمارۀ 29، ص 39-23.

موسوی‌ کریمی، میرسعید و سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی (1396) "واکاویِ ملاک‌های احتمالاتی در استنتاج بهترین تبیین"، نشریۀ علمی-پژوهشی دو فصلنامه منطق‌پژوهي، دوره 8، شماره 2، شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1396، ص 48-25.

موسوی كريمی، ميرسعيد و علیرضا ملکی (1397) "هم‌سویی دین و فلسفه در شناخت خداوند و دیرینگی عالم؛ با تکیه بر آراء فارابی و ابن‌سینا"، فصلنامه علمی – پژوهشی"فلسفه دین"، دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 72-51.

موسوی‌ کریمی، میرسعید و جهانگير موذن‌زاده (۱۳۹7) "دفاع از واقع‌گرایی هستی‌شناختی بدون التزام به واقع‌گرایی معرفت‌شناختی"، نشریۀ علمی - پژوهشی ذهن، دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، ص 112-83.

موسوی‌ کریمی، میرسعید و سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی (1398) "ناتوانیِ احتمال‌گرایی در پاسخ به” ایراد وُلتِر"، نشریۀ علمی - پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، دوره 25، شماره 98، بهار 1398، ص 150-139.

Mousavi Karimi, Mirsaeid (2011) “Adolf Grünbaum on the Steady-State Theory and Creatio Continua of Matter out of Nothing”, Zygon, vol. 46, no. 4 (December 2011), pp. 857-871.

Mousavi Karimi, Mirsaeid & Khadijeh Hasanbeigzadeh (2015) “Introspection and Wittgenstein's View on Private Language Argument”, Hekmat va Falsafeh (Wisdom and Philosophy),Vol. 11, No. 2 (42), Summer 2015,pp.43-58.

Mousavi Karimi, Mirsaeid (2018) "Ibn-Sina’s Solution to Kant’s Challenging View of Existence", Philosophy East and West, Volume 68, Number 1, January 2018, pp. 112-139.


طرح های پژوهشی- تدريس تاريخ علم، فلسفه علم، فلسفه معاصر، علم و تمدن در اسلام، معرفت‌شناسی، علم و دین، فلسفه ذهن، معرفت‌شناسی دینی، متافیزیک، فلسفه تحلیلی، فلسفه زبان، کانت، معرفت‌شناسی تطبیقی، و روش تحقیق، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های صنعتي شريف تهران و مفيد قم.
- عضو هيئت مديره و مديرعامل موسسه خيريه مكتب اميرالمومنين(ع) از 1370 تاكنون؛
- عضو هيئت علمی و هيئت امنای دانشگاه مفيد، و قائم مقام رئیس دانشگاه از 1372 به ترتیب از 1381، 1390 و 1393 تاکنون؛
- عضو هيئت مدیره مدارس مفید از 1388 تا 1390 و از 1397 تاکنون؛
- عضو هيئت تحریریه نشریه نامه مفید از 1388 تاكنون؛
- عضو هيئت تحریریه نشریه فلسفه علم از 1390 تاكنون.

بین المللی


"The Laws of Nature and Creatio ex Nihilo" (February, 2007) University of Bristol.

داخلی


"برون شدن از نتایج مشکل‌آفرين رويكرد كانت به مسئلۀ وجود در پرتو حکمت سينوی" (28/10/1389) دانشگاه مفید.

"سر دلبران در حديث ديگران: چگونه امانوئل كانت و مَکس بلك له نظريۀ اصالت وجود ملاصدرا احتجاج مي‌ورزند؟" (20/11/1389) دانشگاه مفید.

"متافیزیک طبیعی شده" (8/12/1391) دانشگاه مفید.

"واقع‌گرایی علمی و اصالت وجود: مقدمات و کلیات" (12/02/1396) دانشگاه مفید.

"واقع‌گرایی علمی و اصالت وجود: برهان تعین ناقص و واقع‌گرایی وجودی" (26/02/1396) دانشگاه مفید.

"واقع‌گرایی علمی و اصالت وجود: برهان فرا-استقراء بدبینانه و واقع‌گرایی وجودی" (28/09/1396) دانشگاه مفید.

"واقع‌گرایی علمی و اصالت وجود: راه حلی جدید برای دفع/رفع براهین ضد واقع‌گرایان و دفاع از واقع‌گرایی علمی بر مبنای اصالت وجود" (12/10/1396) دانشگاه مفید.

روز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها