وظایف


1- تدوين شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه براساس طرح نظام ارزيابی مستمر؛
2- تدوين پیش نویس شاخص‌های توسعه و سند چشم انداز ده ساله و سیاست‌های کلان دانشگاه و برنامه های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت فرابخشی دانشگاه و تهيه پیش نویس آیین نامه ها و دستورالعمل های عمومی مورد نیاز دانشگاه برحسب مورد و يا براساس ارجاع رييس دانشگاه و ارايه آن به رییس دانشگاه؛
3- ایجاد و مدیریت کارگروه‌ها و کمیته‌های فرابخشی (موقت و دائم) جهت پیگيری اهداف و برنامه‌های دانشگاه؛
4- تهيه و تدوین سند بودجه ساليانه دانشگاه و ارايه آن به رییس دانشگاه جهت طي مراحل تصويب و ابلاغ؛
5- نظارت بر مستندسازی و تنظیم فرآیندها و روش‌های انجام کار جهت بهبود کارآیی نظام اداری و تلاش برای استقرار نظام کیفیت در دانشگاه جهت دریافت گواهینامه‌های استاندارد معتبر کیفیت؛
6- بازبينی مستمر فرآيندهای كاری مختلف در دانشگاه و طراحی روش‌های بهينه برای حداكثرسازی بهره‌وری و كاهش هزينه‌ها؛
7- نظارت مستمر بر بازبینی ساختار تشکیلاتی (نمودار و پست‌های سازمانی) جهت افزایش هماهنگی درون‌سازمانی؛
8- تهیه گزارش‌های تحلیلی در زمینه فرهنگ‌ سازمانی و فعالیت واحدهای مختلف دانشگاه و ارايه پیشنهادهای لازم جهت انجام اصلاحات مورد نیاز؛
9- جمع‌آوری، پردازش و طبقه‌بندي اطلاعات و آمار سالیانه و ادواری مورد نیاز داخل و مراكز خارج از دانشگاه بر اساس شيوه‌هايی نوين و تهیه سالنامه آماری عملکرد دانشگاه؛
10- بررسی نحوه استفاده از فناوری‌ها، ابزارها و تجهیزات نوین در فعالیت‌های مختلف دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، اجرایی- اداری) به منظور افزایش کارآیی و بهبود عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه؛
11- تهیه و بازبینی مستمر شاخص‌ها، فرم‌ها، پرسش‌نامه‌ها، چک لیست‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های ارزیابی عملکرد (خرد و کلان، کمي و کيفی) واحدهای مختلف دانشگاه؛
12- انجام تحقيقات مقايسه‌ای در مورد فعاليتهای آموزشی، پژوهشی و دانشجويی دانشگاه با ساير مراكز دانشگاهی.

ارتباط با دفتر

مدیر

دکتر سید مهدی نریمانی زمان آبادی

02532130146